Sankce je pravomocná od 19. března, neboť společnost nezalesnila holou plochu o výměře 0,77 hektaru na lesních pozemcích v katastru Chlumu ve žďárském okrese, a to ani v náhradní lhůtě, která vypršela koncem listopadu 2017. Navíc firma nekomunikuje s lesním hospodářem, se státní správou ani s inspekcí, nezúčastnila se kontrol a většinu písemností nepřebírá.

„Holina vznikla po mýtní úmyslné těžbě v červenci roku 2014, zalesněna měla být v zákonem stanovené lhůtě nejpozději do konce července 2016. To nebylo splněno a byla jí uložena pokuta 64 200 korun. V roce 2017 pak další pokuta 96 tisíc korun za ohrožení životního prostředí tím, že vlastník včas nezpracoval kůrovcem lýkožroutem smrkovým napadené stromy. Žádná pokuta nebyla dosud uhrazena,“ přiblížila mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová. Na pokutách už tak firma „nasbírala“ přes tři sta tisíc.

„Kontrolou 1. srpna 2018 jsme zjistili, že opět nic nebylo splněno. Klest zůstal nevyklizen, plocha byla silně zabuřenělá převážně červeným bezem, starčkem a dalšími bylinami. Vzhledem k agresivní buřeni nelze očekávat přirozené zmlazení lesních dřevin. Popsaný stav je v rozporu se zákonem o lesích, který ukládá vlastníku lesa povinnost holinu na lesních pozemcích zalesnit do dvou let a lesní porosty na ní zajistit do sedmi let od jejího vzniku,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský. V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy, případně nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. O to však majitel lesa nepožádal.

Odborný lesní hospodář inspekci sdělil, že na povinnost zalesnit holinu byli vlastníci upozorněni už při vydávání souhlasného stanoviska s těžbou, která byla provedena v červenci 2014. „Z toho vyplývá, že obviněný v tomto případě měl a mohl konat potřebné kroky k nápravě nežádoucího stavu, ale přes prokazatelné informace nekonal. Rovněž inspekcí uložené opatření nesplnil ani ve stanovené náhradní lhůtě. To znamená, že jeho jednání bylo motivováno pouze ziskem z vytěženého dřeva,“ doplnil Panský.