V nedávné době jste představili studii týkající se zásadních změn několika důležitých novoměstských lokalit…
Vedení města pracovalo v poslední době na dvou dokumentech. Tím prvním je strategický rozvojový dokument, který reaguje na různé průzkumy a představuje vizi Nového Města na Moravě ve všech aspektech jeho života. Je tedy dlouhodobou vizí města, není však žádným dogmatem a může se měnit.

To, co bylo nedávno zveřejněno, na co patrně směřoval váš dotaz, je velice volně řečeno, určitá navazující část již zmíněného dokumentu, která je ve stavu územní studie. Není to tedy projekt prováděcí, který bychom byli schopni předložit k územnímu řízení. Je to koncepční návrh, který se dívá na dopravu a vytvoření dopravního uzlu u vlakového nádraží. Řeší i využití prostoru autobusového nádraží a revitalizaci Vratislavova náměstí, náměstí Komenského a ulici Masarykovu.

Jaké byly důvody jejich vypracování?
Důvodem vypracování těchto dokumentů byl dlouho diskutovaný stav náměstí a parku. Nové Město čekají v blízké budoucnosti některé významné akce, a my chceme, aby náměstí bylo čisté, pěkné a upravené. Týká se to také stromů na náměstí, neboť kaštany za kostelem jsou napadené klíněnkou a jejich životnost je omezena. Proto jsme oslovili odborníky, aby se podívali na město jako na celek a navrhli komplexní řešení. Jsme přesvědčeni, že v rámci široké diskuse by se mohlo najít řešení, které by se postupnými kroky v horizontu několika let mohlo dařit uskutečňovat. Samozřejmě hodně také závisí na finančních možnostech, zejména při čerpání z fondů EU, které jsou však časově omezeny do roku 2013.

Proměna Vratislavova náměstí je dlouhodobě diskutovanou otázkou. Jste připravena na tuhý odpor velké části veřejnosti? Pokládáte námitky odpůrců za opodstatněné?
Připravena jsem. Proto jsme zahájili širokou veřejnou diskusi. Bylo by nešťastné, kdyby se celá věc zpolitizovala. Je to jeden z nešvarů, který se již dostal i do komunální politiky. Jde o princip, se kterým opozice pracuje, bohužel v desetitisícovém městě mi přijde zbytečný, protože neprospívá jeho dalšímu rozvoji. V tomto směru mají výhodu města, kde se zástupci politických stran dokázali již brzy po revoluci dohodnout na jejich dalším směřování, a pak je to tam také vidět.

Zmínila bych například Litomyšl, Svitavy a další, kde se daří vize naplňovat. V reakcích lidí hraje určitý vliv konzervatismus. Žijeme na malém městě, kde má náměstí svoji atmosféru, a přijde-li někdo s nápadem, který chce město posunout dopředu, což s sebou přináší i změnu, je k tomu potřeba kus odvahy. Tomuto důvodu rozumím, chápu jej, a proto jsem pro zpracování odborné oponentury tohoto návrhu i vypracování makety, aby si každý mohl projekt prohlédnout.

Také úprava Masarykovy ulice se již v minulosti několikrát řešila, vždy však bez úspěchu…
Návrh předpokládá vytvoření atria se zelení, která by byla přičleněna k bytové výstavbě, vedla by tam také cyklistická stezka a chodník. Celý projekt počítá také s novým řešením křižovatky z náměstí do Masarykovy ulice. Tato ulice je poměrně zatížena provozem aut i chodců. Vytvořilo by se, spíše obnovilo, náměstí s autobusovou zastávkou a parkování aut by bylo na protější straně výstavby.

V plánu mě zaujala varianta přemístění autobusového nádraží do těsné blízkosti nádraží vlakového. Není to škoda vzhledem k jeho současné blízkosti ke středu města?

Na přemístění autobusového nádraží a vytvoření dopravního terminálu se musíme nejprve domluvit se Zdarem a Českými dráhami, přičemž první krůčky se nám, myslím, na první schůzce podařilo dohodnout. Cílem je zajistit návaznost autobusové a vlakové dopravy s tím, že v centru města budou zachovány autobusové zastávky. V žádném případě to tedy není omezení možností dostat se autobusem na náměstí.

V jakém časovém horizontu by se měly tyto změny realizovat?
Přemístění nádraží a vytvoření dopravního terminálu by mohlo být uskutečněno v roce 2012, pokud by vše probíhalo bez komplikací. Park na náměstí by mohl být hotov v roce 2010 s tím, že otázkou zůstane, kdy stihneme přední část náměstí. Změny Masarykovy ulice jsou v dlouhodobějším výhledu, nejdříve odhaduji rok 2015.

Již delší dobu je zásadním tématem otázka výstavby regeneračního centra v Novém Městě na Moravě. V jaké fázi se projekt v současné době nachází?
Projekt jsme k 31. prosinci loňského roku, kdy byla lhůta k podávání přihlášek strategických rozvojových projektů, přihlásili do tohoto výběru a podali na úřad regionální rady v rámci evropských fondů. V současné době probíhá hodnocení, v druhé polovině března bychom měli náš projekt obhájit a pak by měl být posuzován před Evropskou komisí, stejně jako další projekty, které se do tohoto výběru dostanou.

Neustále se ozývají hlasy z řad opozičních zastupitelů i veřejnosti, které tento projekt zpochybňují. Jaký je to pocit, neustále obhajovat své stanovisko?
Rozhodnutí jít touto cestou rozhodlo již minulé zastupitelstvo a předcházela mu více než roční debata. Současné zastupitelstvo jej postupně dopracovávalo a připravilo. Jakkoliv má tato koncepce silné i slabé stránky, jsem přesvědčena, že se podařilo vybrat ten nejlepší možný projekt, který se v oné době nabízel. Samozřejmě mě jeho neustálé zpochybňování unavuje. Chápala bych to, pokud by se objevovaly nové argumenty oponentů, což se však neděje. Neustálým oddalováním se pak realizace projektu stává čím dál složitější.

V roce 2013 se v Novém Městě na Moravě uskuteční mistrovství světa v biatlonu. Mohlo by se zdát, že čtyři roky jsou dlouhá doba. Přesto, v jaké fázi jsou přípravy na tuto bezesporu významnou a prestižní akci?
Tato akce je, podle mého názoru, svým způsobem nadějí pro Nové Město na Moravě. Máme poměrně moderní areál, a pokud bychom se osvědčili, mohlo by se Nové Město stát důležitým evropským centrem biatlonu. Areál v současnosti není připraven na to, aby pojal široký okruh diváků, především z Německa, Rakouska, Norska či Ruska, kde je biatlon nesmírně populární a prestižní, což v České republice ne všichni sportovní fanoušci vědí.

Stadion se musí dobudovat, právě nyní se zpracovává projektová příprava a velmi usilovně se jedná o jeho financování. Musím zdůraznit, že město v žádném případě není organizátorem mistrovství. Tím je Český biatlonový svaz, za významné podpory Sportovního klubu, města i mnoha dalších nadšených pomocníků, bez kterých to prostě nejde.

Zásadním bodem bude bezesporu otázka finančního zajištění celé akce. Kolik bude pořádání mistrovství stát a kdo se bude na jeho financování podílet?
Jednali jsme s představiteli biatlonového svazu i kraje Vysočina a shodli jsme se na tom, že by investice měly směřovat do staveb, které budou mít dlouhodobý užitek i po skončení celé akce. Měla jsem možnost poznat zázemí z vrcholových sportovišť a akcí a počítáme s tím, že by investice měly být přiměřeně vysoké. Dobudování areálu by mělo vyjít na přibližně 300 milionů korun, přičemž dalšími investicemi by byla oprava příjezdových komunikací, městských, krajských i státních. Pořádání akce by tedy pomohlo vylepšit současný stav dopravní infrastruktury našeho regionu. Samostatnou finanční kapitolou je samotné pořadatelství.

--------------

Kompletní rozhovor najdete v týdeníku Vysočina 3. dubna

Tomáš Pohanka