Co si myslíte, že nyní bude v nemocnici největší potíž?

Velmi problematické bude zejména udržet vyrovnaný rozpočet nemocnice a vůbec zvýšit platy lékařů o dalších 6,25%, jak je deklarováno ministrem zdravotnictví. Podle úhradové vyhlášky pro rok 2012 bude akutní lůžková péče v nemocnicích hrazena formou případového paušálu, to znamená platby za diagnózu. Platba v jednotlivých nemocnicích nebude stejná, ale bude záviset na individuální základní sazbě, vypočtené z historických paušálů. Pouze v tomto jednom segmentu zdravotní péče je možný nárůst plateb od zdravotních pojišťoven, ale jen v případě vyššího počtu hospitalizovaných pacientů. V případě, že v nemocnici bude hospitalizováno méně pacientů, může být platba od zdravotních pojišťoven menší. Péče lůžková plánovaná bude předmětem individuálních kontraktů se zdravotními pojišťovnami. Za péči poskytnutou ambulantním pacientům dostane nemocnice při dodržení stanovených podmínek úhrady platbu ve výši maximálně 98% úhrady roku 2010.

To financování samo o sobě zní dost komplikovaně. A jak do toho zapadá zvýšení platů lékařům?

Vyhláška pro rok 2012 již samostatně nehradí navýšení na platy lékařům a na platy zdravotním sestrám, které bylo v minulých vyhláškách hrazeno mimo zdravotní péči. Případné navýšení za platbu za diagnózu za podmínky stejného nebo vyššího počtu hospitalizovaných pacientů však nepokryje navýšení lékařům realizované v roce 2011, navýšení sestrám od roku 2009, navýšení platů v roce 2012 a zvýšené DPH v roce 2012. Za optimálních podmínek dostatečného počtu pacientů bude úhrada stačit jen na platy zdravotním sestrám a lékařům ve výši platů v roce 2011 a zvýšené DPH. Na další zvýšení platů o 6,25 % či 10 % lékařům již nezbude.

A je něco, od čeho si letos naopak hodně slibujete?

Na otázku od čeho si hodně v letošním roce slibujeme, je velmi těžké odpovědět. V každém případě jsme rádi, že veškerý náš provoz je soustředěn pouze v areálu nemocnice a po zrušení sanatoria na Buchtově kopci nemusíme řešit financování dvou provozů. Navíc ke stávajícím 50 lůžkům LDN z Buchtova kopce se nám od 1. ledna podařilo nasmlouvat dalších 20 lůžek této péče, takže zhruba od února bude naše oddělení dlouhodobě nemocných, nyní v areálu nemocnice, disponovat 70 lůžky, což bude pro potřeby pacientů z naší spádové oblasti již dostačující kapacita.

Jsou i v letošním roce v nemocnici plánovány nějaké další změny?

Změny probíhají neustále. Letos dokončíme rekonstrukci druhé části oddělení dlouhodobě nemocných v 1. patře infekčního oddělení. V této chvíli probíhá také rekonstrukce prostor pro dva pokoje paliativně-hospicové péče, charakteru takzvaného rodinného pokoje, který byl provozován na Buchtově kopci ve spolupráci s Hospicovým hnutím Vysočina.

A co bude pro letošek nejvýznamnější?

Vybudování urgentního příjmu. Pracoviště bude umístěno v centrálním pavilonu nemocnice s bezbariérovým přístupem. Bude mít tedy přímou návaznost na radiodiagnostiku se čtyřiadvacetihodinovou možností CT diagnostiky, bude v dosahu operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V ambulantní části bude zajištěna nepřetržitá služba chirurga a internisty. K dispozici bude šest lůžek s přímou vazbou na ARO. Vybudováním tohoto specializovaného pracoviště dojde ke značnému zefektivnění a ke zkvalitnění odborné péče o každého pacienta přicházejícího do nemocnice s akutním zdravotním problémem, který zde bude řešen ambulantně, či následně hospitalizací.

Co to znamená?

Na těchto takzvaných expektačních lůžkách urgentního příjmu bude probíhat terapie středně závažných stavů, které nejsou po prvotním vyšetření a ošetření specialistou ani jednoznačně k hospitalizaci, ale ani k okamžitému propuštění do domácího ošetřování. Po provedené terapii budou tito pacienti buď propuštěni domů, nebo přijati k hospitalizaci na příslušná oddělení. Nyní je zhotovena projektová dokumentace a bude proveden výběr zhotovitele stavební části urgentního příjmu. Stavba urgentního příjmu bude financována z rozpočtu zřizovatele Kraje Vysočina.

Dojde k nějaké změně v počtu akutních lůžek?

Pokud se týká změn v počtu akutních lůžek v nemocnici, tak potřebné a efektivní změny jsme již provedli vytvořením společných lůžkových fondů, a to: chirurgie-oční-ORL a společným lůžkovým fondem interna-kožní. Další změny v současné době neplánujeme.

Uskuteční se letos v nemocnici ještě nějaké další vylepšení vedoucí ke zkvalitnění poskytované péče?

Naším přáním by bylo v letošním roce také vybudovat takzvané dospávací pokoje na operačních sálech. Na tyto by byli ukládáni všichni pacienti po operačním výkonu. Přímou pooperační péči by vykonávala specializovaná anesteziologická sestra s okamžitou dosažitelností celého anesteziologického týmu. Vybudováním těchto pokojů dojde výrazně ke zkvalitnění péče, komfortu, ale i k zajištění bezpečnosti pacientů v časném pooperačním období. V letošním roce necháme vypracovat projektovou dokumentaci s rozpočtem a pokusíme se „najít“ finanční prostředky i na realizaci.

Od začátku tohoto roku je možné si v nemocnicích připlatit za takzvaný nadstandard. Už máte připraveny ceníky ke všem položkám, kterých se tato změna týká?

O roku 2012 si může pacient připlatit za nadstandardní péči. Jedná se o úhradu dražší očkovací látky, sádry z polymerovaného plastu a dražší nitrooční čočky. V nejbližších dnech tuto službu nabídneme i našim pacientům. V současné době čekáme na elektronické číselníky výkonů a léků, na jejichž základě stanovíme cenu za tuto nadstandardní péči.

Zdravotnictví je obecně ve velmi problematické situaci. Jak vnímáte aktuální zdravotnickou reformu?

Je určitě velmi složité až nemožné provést zdravotnickou reformu tak, aby byli všichni spokojeni. Dochází neustále k vývoji nových přístrojů, léků, lékařských technologií a objevují se nové možnosti léčby. Toto samozřejmě přináší i nárůst nákladů. Není ale jednoduché definovat v celém spektru péče, co už nemůže být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ale je možné poskytnout za úhradu pacientem. Také je určitě složité najít správný recept na chování všech účastníků ve zdravotnickém systému. Zdravotnická zařízení určitě vítají zavedení regulačních poplatků včetně příplatku za lepší péči, ale nesmí dojít k omezení dostupnosti péče pro sociálně slabší občany. Reforma ve svém legislativním balíčku přináší od dubna letošního roku posílení práv pacientů při poskytování zdravotní péče. Některá práva jsou definována nově. Jak se nastavení této části reformy vydařilo, ukáže čas.

Máte, co se týče fungování nemocnice, se začátkem nového roku nějaké konkrétní největší přání?

Letos budou probíhat jednání se všemi zdravotními pojišťovnami ohledně nových smluvních vztahů od 1. 1. 2013, protože stávající smluvní péče byla pojišťovnami vypovězena. V této souvislosti si moc přeji, aby spektrum stávající poskytované péče bylo v podstatě zachováno a nedošlo k žádné významné redukci. Samozřejmě o potřebné restruktualizaci zdravotní péče jsme připraveni jednat, ale s ohledem na polohu naší nemocnice a její spádovost nepředpokládám, že by potřebná péče byla v naší nemocnici necitlivě omezena. Mým stálým přáním je, abychom poskytovali kvalitní zdravotní péči, v rámci ní neustále zlepšovali své služby a byli důvěryhodným partnerem našim pacientům při řešení zdravotních problémů.