Program je zaměřený na projekty podpory zdraví, prevence sociálně-patologických jevů, projekty se sociální problematikou, na ekologickou výchovu a vzdělávání, na rozvoj pohybové výchovy i projekty zaměřené na aktivní stárnutí. Žádosti o finanční příspěvek lze zasílat do 2. března.