Podle statistik městských úřadů možnosti nejčastěji využívají ženy ve věku od 20 do 45 let, které se po rozvodu již nechtějí jmenovat jako jejich bývalý manžel, popřípadě o změnu příjmení žádají matky pro svého nezletilého potomka, a to poté, co uzavřou nové manželství. Nejméně podaných žádostí je pak z důvodu hanlivého, směšného či zkomoleného příjmení.

„Do současné doby evidujeme čtyři oznámení o navrácení se k předchozímu příjmení po rozvodu a jedenkrát byla provedena změna příjmení u dítěte,“ uvedla Martina Bednaříková, matrikářka Městského úřadu Velké Meziříčí. Vloni se ve městě k předchozímu příjmení po rozvodu vracelo devět osob, jedenkrát měnili příjmení dítěti, jedenkrát dospělému člověku a jednou obdrželi prohlášení o volbě druhého jména.

Za provedení změny příjmení je nutno uhradit správní poplatek. Výjimku tvoří případy, kdy se lidé chtějí vrátit k předešlému příjmení po rozvodu a stihnou celou záležitost vyřídit do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Podání rozhodnutí je od poplatku osvobozeno a nabývá platnosti v den oznámení. „Povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného, nebo pokud člověk zmešká měsíční lhůtu na změnu příjmení po rozvodu, činí poplatek sto korun. V ostatních případech tisíc korun,“ říká Lenka Martincová, matrikářka Bystřice nad Pernštejnem. Vyřízení trvá jeden měsíc.

Jaké doklady s sebou?

Ke klasické změně ve správním řízení je potřeba mít u sebe vyplněnou žádost, platný doklad totožnosti, dle situace například i rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu. „Doporučujeme ale, aby se žadatel před podáním žádosti informoval o všech skutečnostech potřebných k podání žádosti na příslušném matričním úřadě, který bude o žádosti rozhodovat,“ konstatuje Jana Bartošová, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Nové Město.

--------------

Počty žadatelů

o změnu jména, jmen, příjmení:

Velké Meziříčí
rok 2010* 5 případů
rok 2009 12 případů

Nové Město na Moravě
rok 2010* 1 případ
rok 2009 11 případů

Bystřice nad Pernštejnem
rok 2010* 1 případ
rok 2009 5 případů

zdroj: MěÚ
* čísla za období leden – září 2010