„Dobu výstavby předpokládáme čtyři roky, a to v letech 2027 až 2030. Hrubý odhad stavebních nákladů je 3,1 miliardy korun,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Tato státní organizace má na starosti správu silnic I. třídy, mezi něž patří i trasa I/23, kterou je nutné přeložit z centra Třebíče na periferii.

A půjde o důležitou stavbu, zařazenou do priorit. Je nutné, aby nová silnice byla průjezdná v době, kdy bude potřeba do rozrůstající se Jaderné elektrárny Dukovany navézt nadrozměrné náklady.

Zdroj: Youtube

Na konci letošního června úředníci obdrží takzvanou dokumentaci EIA, která posoudí vliv jihozápadní části obchvatu na životní prostředí. Ostatní části přeložky tomuto zkoumání nezávislých odborníků nepodléhají. Do konce roku pak úředníci požádají o územní řízení, kterým bude stavba následně umístěna do krajiny.

Obchvat nebo průchvat?

V posledních letech se v Třebíči vzedmula vlna odporu části veřejnosti, které se v minulosti navržená trasa přeložky nelíbí. Projekt dostal hanlivý název průchvat, protože mnoho lidí nazlobilo, že silnice nepovede úplně mimo Třebíč, ale „jen“ přes okrajové části města, například mostem překlene lesopark Libušino údolí.

„Trasa je v předložené projektové dokumentaci definitivní a je v souladu s trasou zanesenou v územně-plánovací dokumentaci,“ reagovala mluvčí Nina Ledvinová.

Nezboří žádný rodinný dům

Podle informací Deníku nemá být nutné kvůli přeložce státní silnice bourat žádný rodinný dům. Ustoupí „jen“ některé průmyslové haly a okolo desítky zahrad většinou na městských pozemcích. Nastoupí vyjednávání se státem o kompenzacích.

Elektrárenská polostátní společnost ČEZ i stát už připravují výběrové řízení na dodavatele nového jaderného bloku pro Dukovany. Do dvou let chtějí znát jméno. A před rokem 2030 začít stavět. Silnice přes Třebíč jako přístupová trasa už musí být nachystaná. Její součástí bude tunel neobvyklých rozměrů v městské části Borovina. Bude mít na výšku 9,25 metru, obvykle to bývá okolo čtyř metrů. Stavaři ho nebudou razit terénem, ale nejdřív vybagrují jámu v terénu, kterou vybetonují a „zaklopí“. Nahoře pak vznikne park. Tunel bude mít takovou vnitřní výšku právě kvůli stavbě Dukovan.

Aby projel obří náklad

Už při vyjednávání investorů s budoucími možnými dodavateli technologie pro jadernou elektrárnu se mluví o největších možných rozměrech, jaké budou moci mít obří a nerozdělitelné součásti při dopravě do Dukovan. Aby zkrátka kamiony s nákladem projely, kudy bude potřeba. Hovoří se o tom, že komponenty v obalu by neměly mít v průměru víc než sedm metrů.

„Přesný počet komponent a průjezdů Třebíčí nelze v současné době přesně stanovit. Obecně lze uvést, že je potřeba do Dukovan dopravit tlakovou nádobu reaktoru, parogenerátory,  kompenzátor objemu, generátor či transformátory,“ vyjmenoval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Půjde o jednotky cest.

Přes Vysočinu

Mimochodem - transportní trasu energetici předběžně plánují z Hamburku po Labi do Týnce nad Labem a dále po silnici směrem na Kutnou Horu, Čáslav, Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Jihlavu, Třebíč do Dukovan. Až to nastane, lidé budou mít co sledovat.

„Obchvat Třebíče ovšem budou potřebovat i firmy a obyvatelé v regionu nezávisle na Dukovanech, bude užitečný pro všechny,“ připomenul mluvčí elektrárny Bezděk.

Kudy povede obchvat

• Trasa navrhované přeložky silnice I/23 začíná odpojením ze stávající silnice v oblasti Řípovské skládky, kde se odklání jižním směrem a vede přes zemědělsky využívané pozemky. V místech křížení železniční trati vč. zastávky Borovina a ploch východně od fotbalového hřiště bude trasa vedena v tunelu.
• Před stávající křižovatkou Koželužská / Řípovská bude trasa nové silnice levostranným obloukem navedena na ulici Koželužskou, kterou bude kopírovat až do míst Janova mlýna.
• Před Janovým mlýnem se trasa silnice pravostranným obloukem stočí jižním směrem, mostem překoná údolí Stařečského potoka, dále povede odřezem ve svahu pod zahrádkářskou kolonií Nad Janovým mlýnem a opět mostem překoná Terovské údolí.
• Za Terovským údolím se trasa silnice levostranným obloukem stáčí východním směrem a v hlubokém zářezu prochází zahrádkářskou kolonii Spytihněv a dále vede po zemědělských pozemcích až k hypermarketu Albert, který obchází levostranným obloukem.
• Za Albertem je trasa obchvatu vedena jižně podél ulice Spojovací opět po pozemcích využívaných k zemědělským účelům, případně vedených jako zeleň. Mezi ulicemi Znojemská a Hrotovická je trasa přeložky silnice I/23 vedena stále v zářezu.
• Za ulicí Hrotovickou vstupuje trasa obchvatu vedená stále v zářezu do lokality průmyslových areálů a částečně zasahuje do Lorenzových sadů. Ve východní části průmyslových ploch se komunikace stáčí severním směrem a podchází železniční trať. Za tratí vystupuje trasa ze zářezu na násyp, stáčí se pravostranným obloukem východním směrem, kříží řeku Jihlavu a napojuje se na ulici Brněnskou, to je na stávající silnici I/23 v oblasti křižovatky s ulicí Ptáčovský žleb.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

 

Zdroj videovizualizace: MÚ Třebíč