„O vydání voličského průkazu lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče, přičemž ten pak může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje," uvedla Olga Šírová z odboru sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí žďárského městského úřadu. Kupříkladu obyvatel Žďáru, případně jiné obce Vysočiny tak může s voličským průkazem volit do krajského zastupitelstva třeba ve Velkém Meziříčí, ale i v Třebíči, Jihlavě či jinde v Kraji Vysočina.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejpozději do 10. října do 16 hodin, anebo podáním doručeným nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tedy do 5. října. „O voličský průkaz je možné požádat písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem žadatele, nebo žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Další možností je osobní žádost přímo na úřadě, kde bude po prokázání totožnosti voliče sepsán úřední záznam," přiblížila Olga Šírová s tím, že zatím vydali pouze jeden volební průkaz.

„K volbám nepůjdu. Budu zrovna pracovně v Kolíně a ve Středočeském kraji zastupitele Vysočiny volit nemůžu, k tomu průkaz neopravňuje," uvedl Petr Syrový ze Žďáru nad Sázavou.