Jen deset stížností ale evidoval v roce 2007 Městský úřad Žďár nad Sázavou. Osm z nich bylo nakonec nedůvodných. Nejčastěji, třikrát, si lidé stěžovali na práci zaměstnanců sociálního odboru.

Jan Havlík, tajemník Městského úřadu Žďár nad Sázavou k tomu říká: „Někteří si myslí, že nedostávají to, co by měli dostávat, například odejmuté dávky. Domnívají se, že jim křivdíme, ale vše je podle zákonů.“

Víte, jak vyjádřit svoji nespokojenost s úředníky? „Z písemné stížnosti musí být zřejmé, kdo ji činí a čeho se týká. Anonymní stížnosti se v zásadě nevyřizují, nerozhodne-li v konkrétním případě vedoucí příslušného odboru, tajemník nebo starosta města jinak,“ upozornil Jan Havlík.

Psaní je možné odevzdat osobně v podatelně městského úřadu. Ústní stížnosti přijímají a se stěžovateli jednají starosta města, místostarostka, tajemník, případně vedoucí odborů či oddělení úřadu a jejich zástupci.

Nerozhodne-li starosta nebo tajemník v konkrétním případě jinak, vyřizuje stížnost přímý nadřízený pracovníka, na kterého si stěžujete, nebo strážník pověřený vedením, pokud nejste spokojeni s prací strážníka městské policie. Jestliže máte výhrady k odboru či k městskému úřadu jako celku, k tajemníkovi nebo k vedoucímu strážníkovi, stížností se zabývá starosta. Je tak prakticky poslední instancí.

Případy nespokojenosti se vyřizují do patnácti, nejdéle však do třiceti dnů. „Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech. O jejím prodloužení rozhoduje starosta. Stěžovatel musí být o prodloužení písemně informován,“ poznamenal Havlík.

Stížnost je vyřízena, jakmile se odstraní závadný stav. „Stížnost však může být také shledána neodůvodněnou, může být postoupena či odložena. Stěžovatel však musí být o tomto kroku písemně vyrozuměn,“ dodal Havlík. Počet stížností ve Žďáře klesá.