Podle žďárského poslance Karla Černého, který je místopředsedou podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, je tipy možné nejenom zasílat osobně, ale i předkládat prostřednictvím poslanců či poslaneckých klubů.

Kam přesně mohou lidé jména osob, které by si podle nich zasloužily státní vyznamenání, zasílat?

Podněty je možno zasílat podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1.

Jak přesně by měl takový návrh vypadat a jaké náležitosti musí obsahovat?

Jedná se o základní osobní údaje navrhovaného, to znamená jméno, příjmení, datum narození a adresa, s krátkým odůvodněním návrhu.

Je nějak omezen počet osob navržených jednotlivcem či jednou organizací?

Ne. Není omezen. Návrhy doručené do obou komor parlamentu pak ale následně podléhají výběru.

Co se stane s doručeným návrhem dál?

Podvýbor projedná všechny přijaté návrhy a předloží je poslaneckým klubům k případnému osvojení. Vybrané návrhy doporučí ke schválení usnesení, kterým Poslanecká sněmovna předloží své návrhy prezidentu republiky. Jeho rozhodnutí má konečnou platnost.

Je možné navrhovat i osobnosti již zemřelé k vyznamenání in memoriam?

Ano, i takové návrhy se podávají. I v posledních letech byly vyznamenání in memoriam uděleny.

O jaké osoby by se mělo v souvislosti s udělováním státních vyznamenání jednat?

Propůjčením nebo udělením vyznamenání českým nebo zahraničním osobnostem oceňuje stát jejich mimořádné zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky vědecké a umělecké práce, sportovní výkony, úsilí o obranu státu, hrdinské a výjimečné činy.

Jakými vyznamenáními mohou být lidé oceněni?

Státními vyznamenáními jsou dva řády a dvě medaile. Řád Bílého lva je určen pro ocenění vynikajících zásluh o Českou republiku, Řád T.G. Masaryka za vynikající rozvoj demokracie a humanity, Medaile Za hrdinství slouží jako vyznamenání za zásluhy v boji o záchranu lidského života či značných materiálních hodnot, Medaile Za zásluhy pro vyznamenání osob, které se zasloužily o stát a obec.