„Jedná se o evropsky významnou lokalitu ze soustavy NATURA 2000 u níž musíme zabezpečit územní ochranu formou přírodní památky," uvedl Jan Joneš z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Přírodní památka Na Ostrážné se nachází v katastrálním území Hluboké, 3,7 km jihovýchodně od Dalečína na severním břehu Vírské přehrady. Jedná se o prudký svah s převážně travinatým porostem v rozmezí nadmořských výšek 520 až 570 metrů.

Lokalita je významná zejména z hlediska společenstva motýlů. Jde především o modráska bahenního, který se v místě vyskytuje v početnosti v řádech desítek jedinců.

Modrásek bahenní, který je paradoxně barvy tmavě hnědé, je drobnější motýl, jež vyhledává hlavně vlhké louky. Sameček má na lícní straně křídel modrý nádech, samička pouze základní zbarvení s nevýraznými skvrnami.

„V roce 2014 bylo v lokalitě Na Ostrážné zaznamenáno dvacet jedinců modráska bahenního a o něco méně jich bylo zjištěno i v předchozích letech," informoval Jan Joneš.

Kromě modráska bahenního, který patří mezi chráněné druhy, se v místě objevuje také ohrožený modrásek jetelový a udáván je i výskyt modráska očkovaného.

Přírodní památka Na Ostrážné je tvořena mozaikou vlhčích a sušších ploch, kterým dominují vlhké pcháčové louky. „V důsledku absence hospodaření jsou však tato společenstva v degradovaném stavu, dominují tam především vysoké trávy a byliny jako pcháč oset a tužebník jilmový. Stav území z hlediska ochrany přírody se snažíme zlepšit realizací projektu Biodiverzita II, který znamená drobné sanační zásahy ve vybraných maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina a je podpořen z Operačního programu Životní prostředí. Projekt by měl vést k posílení populace evropsky významného modráska bahenního," podotkl Jan Joneš.

Louky, na nichž se doposud zachovalo poměrně bohaté travinobylinné společenstvo, jsou ze západu, jihu a východu ohraničeny lesními porosty.

Jednání s vlastníky

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území v lokalitě přírodní památka Na Ostrážné je teprve na samém začátku. „Jsme po fázi přípravy podkladů, jako jsou průzkumy a zpracování návrhu plánu péče. A vstoupili jsme také do fáze projednání s vlastníky, obcemi a jinými úřady. Od průběhu projednání bude odvislý termín vyhlášení přírodní památky Na Ostrážné, troufnu si odhadnout začátkem druhého pololetí tohoto roku," vysvětlil Jan Joneš.

Předpokládaná celková výměra navrhované přírodní památky je přibližně 1,4824 hektaru a jde převážně o pozemky soukromých vlastníků. „Máme tam jen kousek lesa, kde bude platit trošku jiný režim. Jinak se nás to nijak zvlášť nedotýká," vyjádřil se starosta Dalečína, pod jehož správu Hluboké spadá, Pavel Kadlec. „Na našem území žádná další přírodní památka není. A ani tato není nijak značená," dodal.

V souvislosti s vyhlášením zvláště chráněného území přírodní památka Na Ostrážné bude ochranný režim doplněn o podmínku, že veškeré činnosti a zásahy prováděné v ochranném pásmu, jehož výměra je o něco větší, než plocha samotné přírodní památky, budou vázány na předchozí souhlas orgánů ochrany přírody. „Týká se to především stavební činnosti, terénních a vodohospodářských úprav, použití chemických prostředků, zřizování mysliveckých zařízení, jako jsou krmeliště nebo slaniska a podobně," uzavřel Jan Joneš.