Ponorka usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou a v přilehlém okolí.

Kromě klubu organizuje i terénní sociální práci a realizuje programy primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

Dny otevřených dveří využila především mládež, na kterou se aktivity Ponorky primárně zaměřují.

---------------

Jak funguje?

Ponorka - centrum prevence poskytuje dvě hlavní služby:

1) Programy primární prevence rizikového chování:

Ponorka centrum prevence, jako druhá v republice, prošla úspěšně dne 12. ledna 2007 Certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, která je organizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

POSLÁNÍ: Posláním programů primární prevence je předcházet u dětí a mládeže sociálně nežádoucím jevům, jakými jsou např. závislosti, šikanování, záškoláctví, sexuálně rizikové chování, a to formou vícehodinových programů, kterých se zúčastňují kolektivy tříd ze škol, či jiných zařízení.

CÍL: Cílem realizace primárně preventivních programů je vést děti k tomu, aby si samy odpovídaly na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace. Prevencí chceme ovlivňovat postoje dětí tak, aby se vyhnuly násilnému a nesociálnímu chování, manipulaci a jinému nežádoucímu chování (šikanování, užívání drog, sex. promiskuita apod.).

Těžištěm práce není přímé zabývání se problémovými skutečnostmi, ale hlavně posilování zdravého sebevědomí a zodpovědnosti, upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů, kvalitní a rozvíjející se komunikace a tolerance. Jsme si vědomi toho, že problém drog není jenom problém jejich nabídky, ale hlavně postojů potencionálních uživatelů. Proto se zaměřujeme při prevenci i na témata, která by se na první pohled mohla zdát drogovému problému vzdálená.

2) Nízkoprahový klub Ponorka:

Nízkoprahový klub Ponorka prošel 12 až 13. února auditem kvality České asociace streetworků, které jsou podobným nástrojem jako plánované inspekce MPSV. Zařízení prošlo se ztrátou pouhých 7 bodů.

POSLÁNÍ: Posláním Nízkoprahového klubu Ponorka je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitly v nepříznivé životní situaci, nebo jsou ji ohrožení a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

CÍLE: - poskytnout podporu a pomoc při zvládnutí konfliktních společenských situacích, komplikovaných životních událostech a při omezujících životních podmínkách

- snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu a rizikového chování

- zvýšení sociálních schopností a dovedností

- podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity a běžného způsobu života

- nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit

POPIS SLUŽBY: Jde o projekt nízkoprahového zařízení určený především neorganizovaným dětem a mládeži ve věku od 13 do 20 let. Poskytujeme mladým lidem prostor pro smysluplné trávení volného času, pro jejich seberealizaci. Nabízíme dětem a mládeži možnost si popovídat či se svěřit se svými problémy, které s námi mohou rozebrat a řešit.

Snažíme se tak dosáhnout pozitivních změn ve způsobu jejich životního stylu a přispět k rozvoji osobnosti každého z nich. Poskytované služby v klubu: individuální a skupinová práce s klientem, otevřené klubové aktivity, turnaje, hry, soutěže, tvůrčí, sportovní a zájmové aktivity, doučování dětí a mládeže se školními obtížemi, výchovnými problémy apod., pobytové akce, výstavy, koncerty, možnost odborných stáží, praxí v rámci rekvalifikace, možnost výkonu obecně prospěšných prací.

CÍLOVÁ SKUPINA: Cílovou skupinou Nízkoprahového klubu Ponorka jsou děti a mládež ve věku 13 až 20 let z lokality Žďár nad Sázavou zažívající konfliktní situace, komplikované životní události, omezující životní podmínky nebo jsou jimi ohroženi.

zdroj textu pod čarou: www.ponorka.ecn.cz