Děti ve Žďáře i v jeho místních částech – v obcích patřících ke Žďáru dle spádových obvodů – mají možnost navštěvovat některou z pěti základních škol v okresním městě včetně jednoho odloučeného pracoviště v areálu zámku. O tom, na jakou školu bude dítě chodit, rozhoduje jeho trvalé bydliště, respektive vyhláška města určující spádové obvody pro jednotlivé školy. Jejich stanovení má vést k optimálnímu naplnění školy a rodiče dětí by je měli respektovat.

Nejlépe dle obvodů

„Budou-li však rodiče chtít zapsat dítě na jinou základní školu, než spádově patří, mohou tak učinit. Ovšem pouze v případě volné kapacity jimi vybrané základní školy,“ připouští možnost změny Alena Prokopová z odboru školství, kultury a sportu při Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Dalším kritériem pro přijetí do jiné než určené spádové školy je například skutečnost, že dané zařízení již navštěvuje starší sourozenec budoucího prvňáka. Přijetí, či nepřijetí je v kompetenci ředitele dotčené školy.

Vlastní zápis, který se letos týká dětí narozených v období od 1. září 2004 až do 31. srpna 2005, se na školách uskutečňuje slavnostní formou, děti předvedou, že znají barvy, geometrické tvary, pozornost je věnována také mluvenému projevu. „Jako upomínku na tento den dostanou svoji fotografii a drobné dárečky,“ prozradil ředitel 2. základní školy Miroslav Kadlec s tím, že při zápisech pomáhají po organizační stránce tradičně žáci pátého ročníku. „Páťáci“ podle Kadlece přivítají příchozí, seznámí je s tím, jak zápis bude probíhat, kde vyplnit žádost o přijetí nebo je zavedou do místnosti, kde se dítě setká s paní učitelkou a budou si spolu povídat.

„Zápis do první třídy je událost, na kterou by se dítě mělo těšit. Nejedná se o zkoušku zralosti, cílem je seznámit děti se školním prostředím a motivovat je k úspěšnému zahájení povinné školní docházky,“ nechala se slyšet Jana Svobodová, ředitelka žďárské 3. základní školy.

Ředitelka Jana Svobodová zároveň dodala, že pro dítě je při zápisu důležitá podpora rodičů, kteří by nikdy neměli svého potomka školou strašit, ale naopak ho ujistit, že bude úspěšný, že všechno snadno zvládne a že se na něho ve škole těší.

„Děti období před zápisem prožívají podle své povahy různě. Jestliže je dítě přiměřeně sebevědomé, nestydí se ukázat, co všechno umí a nemá problém komunikovat s neznámými lidmi, není nejmenší důvod se zápisu obávat,“ myslí si Ondřej Straka, psycholog Pedagogicko –psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou.

Žádost o odklad

V případě, že rodiče chtějí žádat o odklad školní docházky své ratolest oznámí tuto skutečnost přímo u zápisu. O odkladu následně rozhodne ředitel vzdělávacího zařízení, a to na základě podané žádosti, a vyjádření pracovníka pedagogicko-psychologické poradny, nebo doporučení odborného lékaře.

Začátek povinné školní docházky lze však odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. „K zápisům by letos ve městě mělo přijít 214 dětí, přičemž jde o předškoláky bydlící ve Žďáře a jeho místních částech Veselíčko, Mělkovice, Stržanov a Radonín. Tento počet ještě navýší děti z obcí Lhotka, Sklené a Vysoké, které k nám patří spádově,“ řekla Alena Prokopová z odboru školství.

Na zápis do prvních tříd, který se v okresním městě koná v pátek 21. ledna od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu 22. ledna od 9.00 do 11.00 hodin, by si rodiče měli s sebou vzít průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

-----------

Spádové obvody ZŠ Žďár nad Sázavou

2. ZŠ, Komenského 2
Žďár 3 – dolní část (ulice Brodská – sudá čísla, ul. Okružní – od čísla 49 výše, ul. Revoluční – čísla 1-28, ul. Kopečná, Malá, Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. máje)
Žďár 1 – ul. Libušínská do čísla 39
Lhotka, Sklené, Vysoké

3. ZŠ, Komenského 6
Žďár 3 – horní část (ul. Brodská – lichá čísla, ul. Okružní – čísla 1-45, ul. Revoluční – od čísla 29 výše, ul. Dr. Drože, Komenského, U Klafárku, ul. Libická, Trhová, Vápenická, ul. Kupecká, Sázavská, Uhlířská, U Křížku, ul. Kamenická, K Milířům, Povoznická)
Žďár 1 – ul. Libušínská od čísla 40 a ul. Žižkova a Žďár 5

4. ZŠ, Švermova
Žďár 2
Žďár 4
Žďár 7
Stržanov

ZŠ Palachova
Žďár 1 – mimo ulice Libušínská a Žižkova a Žďár 6
Mělkovice, Radonín, Veselíčko

zdroj: Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou