Na jaké dokumenty byste tedy při podávání žádosti o důchod neměli zapomenout, abyste se také nedostali do podobně nepříjemné situace? Většinou si nemusíte dělat starosti s doklady prokazujícími dobu zaměstnání. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má k dispozici evidenční listy důchodového pojištění. „Naopak v evidenci obvykle nejsou doklady o náhradních dobách pojištění,“ doplnila mluvčí správy Jitka Drmolová.

Jedná se zejména o dobu studia, dobu péče o dítě do čtyř let věku nebo dobu péče o osobu závislou na pomoci druhých i dobu vojenské či civilní služby. „Ty pak stačí doložit až při podání žádosti o důchod,“ podotkla Drmolová. Kdo chce mít jistotu, že nic nezanedbal, může podle ní doklady o náhradních dobách pojištění na některé z okresních správ sociálního zabezpečení předložit již dnes.

Úředníci následně pořídí ověřenou kopii, kterou předají k zaevidování ČSSZ. „Dalším možným způsobem zaevidování je převedení listinné podoby originálních dokladů o náhradní době pojištění do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze a zasláním takto ověřeného dokladu elektronicky,“ podotkla Drmolová. 

Důchod pod kontrolou

Kdo dokáže situaci vyřešit tímto pohodlným způsobem z domova přes internet, ušetří práci pracovníkům sociálky a sobě zase čekání a starosti. Pobočky správy jsou totiž často zavaleny stohy žádostí o starobní důchody, včetně předčasných. Na jejich vyřízení se leckde čeká dlouhé měsíce. Navíc lze v takovém případě snadno zjistit, zda a jak ČSSZ jeho údaje zpracovala. Poslouží k tomu elektronická služba nazvaná Informativní důchodová aplikace (IDA).

Informace ohledně svého důchodu může každý občan zjistit také prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Přihlásit se do něj lze kupříkladu přes bankovní identitu. Z nabídky služeb na portálu se lze „proklikat“ na přehled dob důchodového pojištění. „Konto pojištění se průběžně aktualizuje na základě každého nově doručeného a zpracovaného dokladu,“ upozornila Drmolová.

Na vyžádání lze touto cestou získat od správy rovněž Informativní osobní list důchodového pojištění, který zájemce informuje o očekávaném budoucím důchodu. Prostřednictvím kalkulačky i o jeho očekávané výši.

O starobní důchod lze požádat nejdříve čtyři měsíce před datem, od něhož chcete mít důchod přiznán. Později je to možné kdykoliv. Žádost o důchod je možné podat i zpětně. „V takovém případě vám lze důchod doplatit maximálně pět let zpětně ode dne, kdy jste podali žádost,“ dodala Drmolová.

Jakými doklady lze prokazovat nároky na důchod

Dobu zaměstnání do roku 1985 lze doložit:
· pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru
· potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem)
· výplatními páskami
· mzdovým listem
· evidencí docházky
· jiným dokladem (například legitimaci Revolučního odborového hnutí - ROH)

Dobu zaměstnání od roku 1986 do roku 1995 lze doložit:
· kromě výše uvedených dokladů rovněž doklady prokazujícími výši dosaženého hrubého příjmu (vyměřovacího základu)
· od roku 1993 lze dobu pojištění prokázat potvrzením zdravotní pojišťovny

Dobu zaměstnání od roku 1996 lze doložit:
· pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru
· zápočtovým listem
· mzdovými listy, výplatními páskami, výpisem z účtu s označením zaměstnavatele a účelu přijaté platby (mzda), evidencí docházky

Dobu zaměstnání od roku 2004 lze doložit:
· stejně jako při dokládání doby od roku 1996 s tím, že dalším dokladem může být stejnopis evidenčního listu důchodového pojištění podepsaný pověřenou osobou zaměstnavatele a opatřený jeho razítkem

Co když se doklady nepodaří získat:
· dobu pojištění lze prokázat čestným prohlášením vaším a dvou bývalých kolegů z někdejšího zaměstnání
· pokud se doklady nepodaří získat vám ani příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, bude se doba, za niž výdělky nebyly doloženy, hodnotit jako doba vyloučená; tak by se neměl rozmělnit váš průměrný příjem, který je základem pro stanovení výše důchodu

Zdroj: ČSSZ