V průběhu minulého hlavního líčení vyslechl soud znalce Ladislava Michálka, který podrobil kritice účetnictví obce, které v té době měl na starosti účetní Jan Zvolánek.

Sledujete soudní proces s bývalým starostou Lipnice nad Sázavou?
Ano, sleduji ho od začátku, vždyť se týká mého bývalého nadřízeného a obce, kterou znám již od dětských let a kde jsem mohl krátkou dobu pracovat. Nemám však jiné informace než ty z médií, nebo ty, které zazní na zasedáních zastupitelstva či při veřejných setkáních s občany.

Jak dlouho jste na Obecním úřadě v Lipnici pracoval a na jaké pozici?
Funkci hlavního účetního jsem vykonával od března roku 2005 do října 2011. V průběhu tohoto období nebylo k mé práci negativních připomínek, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany kontrolních orgánů. Všechny účetní doklady prošly rukama finančního výboru a nebyly v nich shledány žádné závady. Účetnictví, ekonomice a řízení se věnuji celý svůj profesní život od ukončení studia na vysoké škole. S problematikou účetnictví obcí jsem se seznamoval po dobu asi tří měsíců před nástupem do funkce na okolních obecních úřadech v okrese Havlíčkův Brod, například v České Bělé, Okrouhlici, Krásné Hoře, Světlé nad Sázavou, na detašovém pracovišti Krajského úřadu Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě či na ekonomickém odboru Města Havlíčkův Brod. Absolvoval jsem necelou dvacítku školení a kurzů věnovaných účetnictví obcí.

Jaké byly vaše vztahy s Ladislavem Horkým? Spíše jen pracovní a kolegiální, nebo i přátelské?
S Ladislavem Horkým jsem se seznámil v prosinci roku 2004. Na internetu jsem našel vypsané výběrové řízení na funkci hlavní účetní obce. Přihlásil jsem se a po Novém roce přišla kladná odpověď. Zúčastnil jsem se několika pohovorů, pozvali mě do zastupitelstva a nakonec přijali. Vztah se starostou obce byl zpočátku vlažný, odměřený, neznali jsme se, nicméně respektovali, a to v obvyklé rovině nadřízený - podřízený. Starosta byl přísný na všechny zaměstnance obecního úřadu, zadával úkoly a vyžadoval jejich plnění a informaci o splnění. Zhruba v polovině volebního období starosta poznal, že pracovníci vytvořili sehraný kolektiv. Každý věděl, co má dělat a snažil se, aby radnice dobře fungovala. Náplní mé práce bylo účtování, rozpočtování, vykazování, starostovi jsem pomáhal s administrativní přípravou investičních akcí, dotací a tak podobně. Starosta pracoval jako neuvolněný, měl svoji projekční kancelář a nechtěl ji rušit. Práci pro obec se věnoval mimo pracovní dobu, po večerech, sobotách a nedělích. Vážil jsem si ho. Po nástupu na úřad jsem se zúčastnil veřejné schůze, kde přednesl svoje myšlenky rozvoje obce. Považoval jsem ho za člověka, který ví, co chce. Že to nebude jednoduché, to už věděl tenkrát. A že na to všechno obec nebude mít, to věděl také. A dneska za všechno může Horký.

Radil jste mu ve věcech spadajících do vašeho resortu? Poslechl vás? Nebo si prosazoval svou?
Starosta účetnictví podnikatelů i obcí dobře znal. Možná, že nedovedl přesně účtovat na jednotlivých účtech. Se starostou jsem neměl problémy. Pokud jsem našel nějakou závadu v jím předkládaných účetních dokladech, upozornil jsem ho na ně, on je vždy odstranil.

Upozornil jste ho někdy na to, že třeba jedná v přímém rozporu s platnou legislativou?
Ladislav Horký je v legislativě velmi zběhlý. V čele obce to bylo tehdy, myslím, jeho třetí volební období, takže legislativu obcí znal také velmi dobře, musel jsem ho dohánět. Řada nových zákonů se však tvořila, potom jsem už měl znalostí o trochu víc. Starostovi jsem pomáhal s administrativou jeho funkce, například při dotacích. U všech akcí byly dány podmínky k jejich realizaci a ty se musely dodržet. O to jsme se snažili oba, žádná možnost nějakých kliček tam nebyla. Zákony porušovat vědomě nechtěl, a nikdy mě k tomu nenutil. O vědomém porušení zákonů nevím.

Kdy jste z úřadu odešel?
Po nástupu nového vedení obce, tedy na podzim roku 2010, jsem zaznamenal některé negativní připomínky a dostal jsem několik písemných výtek, které jsem však všechny vyvrátil jako neopodstatněné. Byl na mne vyvíjen tlak a já pochopil, že vedení obce chce, abych, a to jako poslední zaměstnanec původního vedení, z úřadu odešel. Měl jsem pocit, že mi byla kontrolována i kancelář v době mé nepřítomnosti. Přestože mě práce účetního velmi bavila, za tohoto stavu se normálně pracovat nedalo. Protože jsem měl možnost odejít do předčasného starobního důchodu, rozhodl jsem se odejít. Pracovní poměr jsem ukončil k 31.7. 2011 s dvouměsíční výpovědní dobou. Měl jsem tedy odejít k datu 30. 9. 2011. V ten den mi ale starosta přinesl novou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Byl jsem ale pevně rozhodnutý z místa odejít, a tak jsme nakonec uzavřeli novou smlouvu na dna týdny a v té době jsem zaškolil moji nástupkyni. Pak jsem z Lipnice odešel.

Víte, proč jste byl souzen? Jste si vědom nějakého pochybení?
Rád bych zdůraznil, že můj případ nemá žádnou spojitost s případem Ladislava Horkého. Žádnou úmyslnou chybu jsem nikdy neprovedl, anebo o tom nevím. Filozofové vyfilozofovali, že absolutní pravda neexistuje, takže pokud jsem nějaké rozhodnutí učinil, někomu jsem udělal radost a jinému ne. Žalobu na mě podali, respektive ji podal starosta Leoš Bláha, který si to dodatečně nechal schválit v zastupitelstvu obce. Na tomto jednání jsem byl přítomen. Odmítl jsem zaplatit náhradu škody, kterou jsem údajně obci způsobil.

Byl jste odsouzen? Odvolal jste se a s jakým výsledkem?
26. 9. 2012 jsem dostal od právní zástupkyně obce výzvu k zaplacení 124.528 korun za škodu, kterou jsem způsobil obci v roce 2010, a to tím, že jsem provedl ve třech případech platby bez dodržení vnitrofiremních směrnic. Konkrétně o Oběhu účetních dokladů a o Finanční kontrole. Následoval soud a letos na jaře byl vynesen rozsudek, který konstatoval moji vinu a uložil mi zaplatit Lipnici škodu včetně penále, právního zastoupení obce a já musel zaplatit i své obhájkyni. Dohromady to bylo asi 250 tisíc korun. K tomu chci vysvětlit, že pokud bych směrnice dodržel, nesměl jsem platby provést a škoda by obci nevznikla. Vznikla by jinde, ale pak by ji zaplatila obec stejně i s penále. Platby jsem měl zastavit a předat k řešení zastupitelstvu obce. Bylo složité se rozhodnout, jestli respektovat směrnici, která mi to zakazuje, nebo postupovat podle pracovní smlouvy, která mi ukládá plnit příkazy nadřízeného. Složitá věc! Navíc to bylo v období, kdy v rámci blížících se voleb bylo zastupitelstvo v takovém rozkladu, že nebylo schopné se sejít a rozhodnout. Starostou a místostarostou jsem dostal nařízeno, abych platby provedl a připravil podklady pro zastupitelstvo k dodatečnému projednání a odsouhlasení. Tak jsem provedl, jenomže zastupitelstvo se ve starém složení už nesešlo, sešlo až po volbách v novém složení a na prosincovém jednání nové zastupitelstvo návrhy neschválilo. Pokud by se zastupitelstvo sešlo ve starém složení, bylo by všechno v pořádku. Toto není protiprávní postup, umožňuje to paragraf 16 zákona číslo 250 o rozpočtových pravidlech.

O co se konkrétně jednalo?
Za prvé šlo o dar pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v hodnotě 15 tisíc korun. Nebyl v rozpočtu obce. Za druhé zastupitelstvo rozhodlo, že se obec nebude finančně podílet na akci Dřevěná Lipnice 2010, ale ponechali ji v programu letního amfiteátru pro jeho lepší využití. Když jsme platili reklamu v novinách a na plakátech, nikde nebylo prezentováno, že se jedná o soukromou akci starosty Ladislava Horkého, ale byla prezentovaná obec. Na propagaci obec zaplatila 16 tisíc korun. Podle mě a tehdejšího místostarosty Prokše šlo o propagaci obce. Za třetí obec provedla odlesnění pozemku se vzrostlým náletem dřevin. Zisk za dřevo po zaplacení nákladů na odlesnění a úklid plochy činil asi 30 tisíc korun. Novému vedení obce spočítal soudní znalec, že zisk měl být asi 8 x vyšší. Rozdíl dalo k tíži mně a místostarostovi Prokšovi. Vyúčtování a zápočet faktur jsem neměl provést, protože jsem neměl žádné doklady, podle kterých jsem je mohl zkontrolovat. Během řízení soudu jsem potřebné doklady sehnal od dodavatele prací i od nákupce dřena a sehnal jsem i jiné doklady, že ceny dřeva i prací byly v místě přibližně stejné, takže k chybám nedošlo a všechno mělo být v pořádku. Všechny materiály jsem předal soudu.

Při posledním hlavním líčení soud jako svědka vyslechl soudního znalce Michálka. Ten účetnictví obce v letech 2005 až 2011 podrobil kritice. Měl jste již možnost seznámit se závěry jeho posudku?
Na obci se každý rok prováděly čtyři plánované kontroly hospodaření. Jejich součástí byla i kontrola účetnictví. O jiné probíhající kontrole účetnictví cizím kontrolorem jsem nevěděl. Kontrolora jsem neviděl a ani nevím, kdy ji prováděl. Nikomu jsem neposkytl žádné informace a nedal účetní doklady a do počítače jsem nikoho cizího nepustil. O existenci jiného posudku jsem nevěděl. Dozvěděl jsem se to až z médií. Stálo tam úplně opačné zjištění, než jaké zjišťovaly oficiální, ohlášené kontroly. Tyto oficiální kontroly nenalézaly chyby v účtování nebo v celkovém vedení účetnictví, neměly připomínky k jeho vedení nebo k mojí osobě. V této mimořádné kontrole ale bylo všechno jinak, a tak nějak z toho vyplývalo, že se na obci ani účetnictví nedělalo. A to se mě velmi dotklo.

Kontaktoval jste znalce Michálka?
Ne, nekontaktoval. Ale až seženu kontakt, zkusím to.

Jak se vás celá kauza Ladislava Horkého dotkla osobně?
Rodina nadávala se mnou. Ví, jak to se mnou po nástupu nového vedení na obci doopravdy bylo. Mám spoustu známých, kamarádů, spolužáků a přátel a jsem s nimi v kontaktu. Že pracuji na obecním úřadě v Lipnici, věděla spousta z nich. Ti vědí, jaký jsem, že nevyhledávám šarvátky, snažím se být spravedlivý a mám rád pravdu. Po zveřejnění informace v médiích si spousta z nich dělala legraci, nevěřili tomu, co se dočetli.

Uvažujete o tom, že byste se domáhal satisfakce?
Soudy jsem po špatných zkušenostech, které s nimi mám, definitivně zavrhl.

Nezanevřel jste na Lipnici?
Na rozdíl od mé manželky, která moje trable kvůli Lipnici, a hlavně zbytečně vyhozeným rodinným úsporám, a poničeným nervům, velmi těžce nese, ne. Budu se tam vracet, dokud to půjde. Lipnici znám už 50 let. Je to krásná obec. Jen ten hrad! Ale i ostatní pamětihodnosti. Je tam vidět spoustu poctivé lidské dřiny místních kameníků, jinde to tak nedovedou. A pracovitost místních lidí je tam vidět na každém kroku. Nové náměstí, domov pro seniory, bytové domy, plynofikace - to je výsledek posledních deseti let. To vše asi za 80 milionů korun. A ještě jedna připomínka: u těch 80 milionů korun stál a sehnal je Ladislav Horký, ten byl v těchto obdobích starostou obce. Z těchto peněz si nic nenechal, na to by se přišlo dřív, peníze z obecní pokladny nikdy nebral.