Předcházelo mu vypracování takzvaných Stanov dobrovolných hasičů ve Svratouchu, ve kterých mimo jiné stálo i to, že: „…účelem Sboru jest, aby při živelných nehodách v místě, okolí, zvláště při požárech a povodních, hájil a chránil životy a majetek lidu…“

Stejně tak se členové sboru ze Svratouchu zavázali, že budou dodržovat přesné plnění stanov, účastnit se pravidelných cvičení, schůzí a přednášek, ale také že se budou zabývat organizací společenských zábav.

Zákládající členové sboru dobrovolných hasičů rovněž složili padesát korun do hasičské pokladny.

Stanovy byly v prosinci 1895 schváleny na schůzi obecního zastupitelstva a 5. května 1896 byly potvrzeny výnosem c. k. místodržitelství. První ustavující valná hromada se uskutečnila 16. srpna 1896. Starostou sboru se stal Ferdinand Suchý z České Cikánky a velitelem Jan Myška ze Svratouchu.

Sbor dobrovolných hasičů pak v dalších letech působil nejenom v obci, ale pomáhal i v sousedních vesnicích. Postupně docházelo k nákupu potřebné výzbroje a výstroje a její případné obnově.

Součástí činnosti hasičů nyní není pouze likvidace požárů, ale i technická pomoc při dopravních nehodách nebo přírodních katastrofách.

Členové hasičského sboru se angažují taktéž při pořádání kulturních a sportovních akcí, ať už pro děti či pro dospělé. Zejména těmi pro nejmenší, při kterých dětem přibližují činnost hasičského sboru a její smysl, si mohou získat nové mladé adepty do svých řad.

Kromě toho do rejstříku výčtu činností patří také účast při soutěžích v požárním sportu, kde hasiči dosáhli nejednoho úspěchu. V současné době čítá Sbor dobrovolných hasičů ve Svratouchu zhruba stovku členů.