Rozhovor s Michaelou Kuchtovou, koordinátorkou Tříkrálové sbírky

Míšo, určitě i Vy jako koordinátorka vnímáte nějaké změny v letošním ročníku…

Letošní ročník je mimořádný. Je to ročník plný očekávání a nejistot, zároveň však i naděje a dobré vůle. Na počátku října, tedy v období prvních velkých příprav jsme nevěděli, jak sbírku uchopit, abychom ji mohli v případě možnosti s rozumem realizovat. Uvědomujeme si vážnost situace v naší zemi, ale zároveň potřebnost sbírky. Nakonec jsme se po dlouhém přemýšlení rozhodli sbírku začít připravovat v našem okrese ve třech uchopitelných variantách, které vycházely z pokynů Charity Česká republika. O způsobu realizace se rozhodne s velkou pravděpodobností až lokálně ve dnech koledování. S obavou v srdci z negativního postoje našich lokálních tříkrálových asistentů jsem je v listopadu kontaktovala a informovala o našich plánech. Velmi mě potěšilo, když z úst asistentů zněly pozitivní ohlasy, že sbírku nějakým reálným způsobem rádi podpoří, pokud to epidemiologická situace dovolí. Tyto zprávy nás namotivovali k další činnosti.

Mluvila jste o třech variantách. Můžete nám je stručně popsat?

Ano, ráda popíšu aktuálně připravované varianty našeho okresu. První variantou je, že koledování proběhne tradičním způsobem, tedy příchodem koledníků k domu za zvýšených hygienických opatření. Oblastní charita Žďár nad Sázavou nakoupila pro koledníky roušky, dezinfekce, které vydala i s pokyny ke způsobu koledování. Druhá varianta koledování je tzv. alternativní. S asistenty jsme hledali různé možnosti, jak Tříkrálovou sbírku v lokalitě realizovat, pokud by nebylo dostatek koledníků. Zde asistenti mají volnější ruku a musí se řídit hlavně nařízením vlády a pokyny z Oblastí charity Žďár nad Sázavou, které obdrželi. Jedna z možností, jak sbírku v této variantě podpořit je např. ta, že v rozhlase se pustí koleda, poté obejde obec koledník, který napíše požehnání na dveře, pozdraví své spoluobčany a poprosí o příspěvek. Nebo se kasička umístí na strategické místa v obci, aby do ní lidé mohli přispět. U této varianty věříme našim asistentům, že zvolí vhodný způsob koledování v rámci jejich možností. Třetí variantou je situace, kdy koledování není možné – např. z důvodu vládních nařízení, nebo nebudou koledníci a alternativní způsob není reálný. Charita Česká republika připravuje i on-line verzi Tříkrálové sbírky. Aktuální informace budou vždy dostupné na webových stránkách Oblastní charity Žďár nad Sázavou www.zdar.charita.cz


Každoročně se do sbírky zapojuje přes 2000 koledníků. Jak to vypadá letos?

Toto číslo nejsem vůbec schopná odhadnout a vlastně ani možná nechci. Mohu pouze sdělit, že bylo vydáno pro letošní rok 544 kasiček, tedy stejně jak minulý rok. Jsme domluveni s asistenty, že koledníky vyšlou, a to, jak jsem již zmínila, dle aktuální situace v zemi a v jejich lokalitě. Věříme, že místní asistent dobře vyhodnotí situaci i na základě námi dodaných informací.

V uplynulých třech týdnech jste rozvážela materiál po okrese. Jaké máte ohlasy z terénu? Těší se lidé na koledu? Mají nějaké obavy?

Koledování lidé chtějí. Každá lokalita má své naladění, které ovlivňuje mnoho faktorů. Ve většině případů je to však optimistické naladění. Obavy samozřejmě panují z toho, že se situace s epidemií může zhoršit a koledníci nebudou moci vyrazit na svou pouť. I s touto variantou naši asistenti počítají. Nyní mohu říci, že více než 80 asistentů tříkrálové sbírky má vůli Tříkrálovou sbírku nějakým způsobem podpořit. Jakým, to se uvidí při koledování.

Tříkrálová sbírka letos slaví 20 let v okrese Žďár nad Sázavou. Vy jste byla její součástí jako koordinátorka podstatnou část jejího „života“. Jak se vnímáte její vývoj?

Ano, je to můj jedenáctý ročník ve funkci koordinátorky Tříkrálové sbírky, a bezesporu nejtěžší ročník. Vývoj vnímám pozitivně, a to možná i díky připravovanému mimořádnému ročníku. Pochopila jsem, že se sbírka stala tradicí v obcích i ve městech našeho okresu, a že ani v této době ji jen tak organizátoři nechtějí opustit. Během let si každá lokalita osvojila svůj způsob koledování. Obec od obce ke sbírce přistupuje jiným způsobem, který vychází z jejich možností. Někde je koledníkům před poutí požehnáno, jinde zas v běžném ročníku pořádají drobné hostiny pro koledníky, nebo drobné programy pro radost v domácnostech či farách. Jsou i lokality, kde se po koledování koledníci rozejdou do svých domovů s uťapkanými nožkami a kupou dobrot. Během let si postupně některé oblasti došily vlastní převleky na krále, vytvořily si vlastní tradici. U nás na žďárské Charitě jsme našili tradiční zvířátka, která vítala Ježíška na svět: velblouda, vola i oslíka, a pořídili i jednoduché převleky pro krále, které půjčujeme do větších lokalit. Před pár lety jsme začali realizovat v rámci našich omezených možností i různé akce pro koledníky – Tříkrálový koncert, promítání filmů v místních kinech, volné vstupenky do kulturních a jiných zařízení, která nás chtěla podpořit. V letošním ročníku tyto aktivity z pochopitelných důvodů nejsou. Během let se však také zvýšily nároky na organizační přípravu této velké akce, a to je vždy velká pracovní výzva, která stojí za to úsilí, protože výtěžek pomáhá tam, kde je aktuálně v naší oblasti třeba.

A závěrem, tradičně – přichází Váš prostor pro vzkaz koledníkům a všem lidem dobré vůle…

Na závěr bych chtěla všem Tříkrálovým asistentům, koledníkům i dárcům za vůli pomoci poděkovat. Koledníky bych ráda požádala, aby pokud vyrazí na svou pouť, ať chrání sebe i ostatní zodpovědným přístupem a dodržují pravidla, která jim budou řečena. Dárce chci poprosit, ať otevírají svá obydlí, pokud jsou zdraví. Prosím používejme při koledování rozum a cit. A pokud by koledování nebylo možné, prosím podpořte nás prostřednictvím on-line koledy na www.zdar.charita.cz

Lenka Šustrová