Populace dudků v České republice je sice stabilizovaná, ale čítá pouze 70 až 140 párů. Hlavní příčinou nízkého počtu dudků je ztráta jejich přirozeného životního prostředí a nevhodné hospodaření se zemědělskou půdou. „Hlavním posláním tohoto záchranného programu je nejen snaha o posílení populace dudků, ale také příspěvek k větší druhové rozmanitosti v místech, která tito ohrožení ptáci obývají,“ vysvětlil koordinátor projektu a kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Spolu s dudkem jsou totiž přirozeně chráněny i další druhy, které žijí na krátkostébelnatých stepích, a to nejen hmyz, ale například oba vzácné druhy našich bramborníčků nebo ťuhýk obecný. Postupně se tak zvyšuje jak rozmanitost, tak četnost jednotlivých zástupců rostlinné i živočišné říše v krajině.

„Dudky, jako typického zástupce našeho ptactva, lidé dobře znají, a proto má projekt své stálé příznivce a podporovatele. Je to jeden ze čtyř záchranných projektů Zoo Brno, na které může veřejnost finančně celoročně finančně přispívat,“ doplnil terénní pracovník projektu Petr Šrámek.

Na podporu ochrany dudka chocholatého čerpá Zoo Brno finance z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, které ovšem pokryjí jen část nákladů. Na projekt jsme získali také dotaci z Norských fondů ve výši 381 tisíc Kč. Tato dotace pomůže zajisti dvě nové lokality.

Za každý finanční dar ze strany veřejnosti budeme velmi vděčni. Na záchranné programy Zoo Brno můžete přispět prostřednictvím této sbírky na účet: 295947196/0300

Dudci obývají otevřenou krajinu luk a pastvin s malými skupinami stromů, kde obsazují prázdné dutiny. Na rozdíl od datlů nemají zobák uzpůsobený k tesání a nemohou si tedy vytvářet vhodná hnízdiště sami. Jihomoravští ochranáři proto v roce 2017 po vzoru svých kolegů z Rakouska vytipovali pět lokalit pro umístění tzv. dudníků, které poskytují ptákům možnost nových hnízdišť. Budky pak pravidelně monitorují a v případě potřeby opravují. Projektoví partneři Zoo Brno poté obstarávají praktický management potravních stanovišť.

„Z pochopitelných důvodů neuvádíme jejich přesná umístění, aby měli ptáci klid na případné hnízdění. Dudek na zimu odlétá do Afriky a na dlouhé cestě ho čeká mnoho nástrah – může padnout za oběť predátorům, ale může se stát také snadným terčem lovců, kteří každoročně vyvražďují populace migrujících ptáků. O život tak přicházejí zpěvní ptáci, ale také čápi, dravci či pelikáni.  Jsme rádi, že můžeme dudkům vytvářet vhodné podmínky aspoň v jejich potravní nice a umožnit jim v klidu vyhnízdit,“ dodal Petr Suvorov.

MONIKA BRINDZÁKOVÁ

Zoo Brno